ftsg.net
当前位置:首页 >> lisp AssoC >>

lisp AssoC

AutoLISP语言是在普通的LISP语言基础上,又扩充了许多适用于CAD应用的功能而形成的一种程序设计语言。它是一种解释性求值语言,速度较慢,难以保密,可用任何文字编辑软件编辑,用纯文本的格式保存。例如: (setq i 1);就是代码i值是1 (command ...

;;;;;;;块的坐标及属性;;;;;(defun C:sxb ( / &kw i ff &k1 #k @p1 %k1) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "blipmode" 0) (setvar "dimzin" 0) (setq &kw (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))));;选择有属性的块 (if (/= &kw nil) (progn (setq i 0 ...

加循环 (setq el (car (entsel))) (foreach n (entget el) (if (= 10 (car n)) (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist)) ) )

写入扩展数据,下面有些自己写的函数,希望对你有用。 (defun regapp-new (appname) (if (tblsearch "appid" appname); Checks if already registered. T (if(= (regapp appname) nil); Some other problem. nil T ) ) ) (defun get-xdata (ent ...

(cadr (1 . "52.7"))改成 (cdr (1 . "52.7"))试试。。。。。。。。。

(setq #k1 (entget &k1));&k1为对象,取得属性列表 (setq %k1 (cdr (assoc 70 #k1));%k1为是否封闭值1为封闭,0为不封闭 (setq %k2 (cdr (assoc 62 #k1));如果值为nil,就表示颜色为 ByLayer颜色,如果有数值就表示别的颜色。 如果要检查数值的...

约翰麦卡锡定义lisp当然早已有了各种计算模型--最著名的是图灵机. 但是图灵机程序难以读懂. 如果你要一种描述算法的语言,你可能需要更抽象的,而这就是约翰麦卡锡定义 Lisp的目标之一.约翰麦卡锡于1960年定义的语言还缺不少东西. 它没有副作用...

(defun c:tt (/ CMDECHO DX ENT F GET GX0 GX8 LEN NN SAVEFILE SS TS) (princ "\n功能 [指定层文字写入EXCEL]") (setq cmdecho (getvar 'cmdecho)) (setvar 'cmdecho 0) (setq savefile (getfiled "" "" "csv" 1)) (setq f (open savefile "a")...

(defun c:tt (/ JU LU XI) (setvar "cmdecho" 0) (defun table (s / d r) (while (setq d (tblnext s (null d))) (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r)) ) ) (princ "\n功能 [修改图层名称]") (setqju (getstring "\n输入旧图层名:") xi (getstri...

;begin按基点批量缩放图块ScaleByBase (defun c:ScaleByBase(/ ss_get bn ts nl index bn c bp pt) (setq ss_get(ssget)) (setq ts(getdist "\nEnter the scale number of blocks:")) (setq nl(sslength ss_get)) (setq index 0) (repeat nl (se...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ftsg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com